Chính sách bảo mật thông tin người dùng trên Sàn TMĐT Xeuytin
CỘNG ĐỒNG MUA BÁN XE UY TÍN & TIỆN ÍCH
Chính sách bảo mật thông tin

Khi trở thành Thành viên của Sàn Xeuytin, sự riêng tư của bạn là yếu tố quan trọng đối với Sàn Xeuytin. Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật vì nó là một phần của Điều Khoản Sử Dụng nhằm quản lý việc sử dụng các Dịch vụ trên trang web Sàn Xeuytin. Thông Báo Chính Sách này giải thích:

 • Loại thông tin cá nhân của bạn được Sàn Xeuytin xử lý khi bạn sử dụng các Dịch vụ của Sàn Xeuytin.
 • Cách thức Sàn Xeuytin xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các Dịch vụ của Sàn Xeuytin.
 • Mục đích Sàn Xeuytin thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn.
 • Quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.
 • Các bên thứ ba mà Sàn Xeuytin có thể công bố thông tin cá nhân của bạn.
 • Tính bắt buộc hoặc tự nguyện đối với việc cung cấp thông tin cá nhân và hậu quả khi bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân trong trường hợp bắt buộc.
 • Cách thức Sàn Xeuytin giữ gìn sự bảo mật và an ninh về thông tin cá nhân của bạn.

Những thay đổi này sẽ áp dụng cho việc sử dụng các Dịch vụ của Sàn Xeuytin sau khi Sàn Xeuytin đã gửi thông báo cho bạn. Nếu bạn không muốn chấp nhận các Điều khoản mới, bạn không nên tiếp tục sử dụng các Dịch vụ của Sàn Xeuytin. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ của Sàn Xeuytin sau khi các thay đổi có hiệu lực, bạn đã thể hiện sự đồng ý đối với các ràng buộc tại các Điều khoản mới.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Web/Ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử Xeuytin bao gồm: email, điện thoại, họ và tên, giới tính, mã số thuế, Số CCCD, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ thành viên/khách hàng gồm người mua, người bán, đại lý thẩm định xe v.v.. Đây là các thông tin mà Xeuytin cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Xeuytin liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Ứng dụng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ứng dụng, sàn giao dịch TMĐT Xeuytin về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

1.1. Đối với người mua

Trường hợp người dùng là khách mua hàng và/hoặc khách hàng đã đăng ký với Xeuytin, dữ liệu cá nhân mà Xeuytin thu thập từ khách hàng hoặc thông qua bên thứ ba có thể được sử dụng cho các mục đích khác như sau:

a. Xử lý đơn đặt hàng sản phẩm của khách mua hàng (dù được bán bởi Xeuytin hoặc nhà bán hàng thứ ba)

 • Để giao các sản phẩm khách hàng đã mua thông qua Nền Tảng. Xeuytin có thể chuyển thông tin của khách hàng cho một bên thứ ba (ví dụ đối tác vận chuyển của chúng tôi) hoặc cơ quan có thẩm quyền liên quan (ví dụ cơ quan hải quan) để thực hiện giao sản phẩm cho khách hàng;

b. Cung cấp các dịch vụ

 • Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ sản phẩm của khách hàng trên Nền Tảng (bao gồm trên bất kỳ đánh giá nào được đăng bởi Người dùng);
 • Để hỗ trợ việc sử dụng các ứng dụng nhỏ có sẵn trên Nền Tảng và việc mua hàng thực hiện thông qua các ứng dụng nhỏ này;
 • Để phản hồi các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của khách hàng, dù trực tiếp thông qua các bên cung cấp dịch vụ thứ ba của chúng tôi;
 • Để hiển thị trên bảng điểm trên Nền tảng liên quan đến các chiến dịch, trò chơi trên điện thoại hoặc bất kỳ hoạt động nào khác;
 • Để đánh giá đơn đăng ký của khách hàng đối với các khoản vay và/hoặc để đánh giá rủi ro tín dụng đối với các hồ sơ đăng ký các dịch vụ và các sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản cấp tin dụng hoặc vay hạn mức, bảo hiểm hoặc thẻ tín dụng (nếu áp dụng); và
 • Để hỗ trợ việc tích hợp các chương trình khách hàng thân thiết của bên thứ ba (bao gồm các chương trình được hỗ trợ bởi các Tổ chức/Cá nhân bán hàng hoặc nhãn hàng) với Nền Tảng của chúng tôi.

c. Tiếp thị và quảng cáo

 • Để cung cấp cho khách hàng thông tin mà Xeuytin nghĩ rằng khách hàng có thể thấy hữu ích hoặc những thông tin khách hàng đã yêu cầu từ Xeuytin;
 • Để gửi đến khách hàng các thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi hoặc của các Tổ chức/Cá nhân bán hàng là bên thứ ba trên Nền Tảng tại từng thời điểm;
 • Để giúp Xeuytin thực hiện việc tiếp thị và quảng cáo; và
 • Để quảng bá các Dịch Vụ và sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp cho Xeuytin, chẳng hạn như nội dung do người dùng tạo ra (bao gồm cả nội dung video) mà Thành viên/Khách hàng chọn đăng tải hoặc phát triển trên Nền Tảng của Xeuytin và có thể truy cập được trên Internet và có thể được chia sẻ bởi công chúng (mà việc chia sẻ đó nằm ngoài tầm kiểm soát của Xeuytin), như một phần trong các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của Xeuytin để quảng bá Nền tảng.

d. Các vấn đề khác

 • Để hiểu hơn về các Khách hàng của Xeuytin; và
 • Để thực hiện các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào ở trên, mà sẽ được tiến hàng tuân thủ với các nghĩa vụ của Xeuytin theo pháp luật hiện hành, bao gồm cả việc thông báo và có được chấp thuận của Thành viên/Khách hàng cho các mục đích ở trên.

1.2. Đối với người bán (Cá nhân/Tổ chức-Công ty)

Trường hợp Người dùng là Tổ chức/Cá nhân bán hàng, dữ liệu cá nhân mà Xeuytin thu thập từ đối tượng Người dùng này hoặc từ các bên thứ ba có thể được sử dụng cho các mục đích khác như sau:

(a) Cung cấp các Dịch vụ

 • Để gửi hoặc giao các sản phẩm mà Tổ chức/Cá nhân đã đăng bán hoặc thông qua Nền Tảng. Xeuytin có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba (ví dụ các đối tác vận chuyển của Xeuytin, các bên liên kết của Xeuytin) hoặc cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan (ví dụ cơ quan hải quan để thực hiện việc giao hoặc vận chuyển các sản phẩm mà Tổ chức/Cá nhân đã đăng bán hoặc bán;
 • Để phản hổi các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Thành viên/Khách hàng, dù là trực tiếp hoặc thông qua các đại lý dịch vụ thứ ba của Xeuytin;
 • Để xác minh các tài liệu mà Thành viên/Khách hàng đã cung cấp cho Xeuytin nhằm hỗ trợ việc Người dùng tham gia cùng Xeuytin với tư cách là Tổ chức/Cá nhân bán hàng trên Nền Tảng hoặc (các) nền tảng của các bên liên kết của Xeuytin, bao gồm việc thử nghiệm các công nghệ để làm cho việc tham gia nhanh chóng và hiệu quả hơn;
 • Để hiển thị tên người dùng hoặc hồ sơ của Người dùng trên Nền Tảng;
 • Để xác minh và thực hiện các giao dịch tài chính (bao các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, thanh toán tiền mặt, chuyển tiền hoặc giao dịch ví điện tử) liên quan đến các khoản thanh toán liên quan đến Thành viên/Khách hàng, chương trình Xúc Tiến mà Thành viên/Khách hàng tham gia và/hoặc các Dịch vụ mà Thành viên/Khách hàng sử dụng. Để xác minh và thực hiện các giao dịch thanh toán đó, thông tin thanh toán có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của người dùng, sẽ được chuyển cho các bên thứ ba như là các bên cung cấp dịch vụ thanh toán của Xeuytin;
 • Để đánh giá đơn đăng ký của Khách hàng đối với các khoản vay và/hoặc để đánh giá rủi ro tín dụng đối với các hồ sơ đăng ký các dịch vụ và các sản phẩm tài chính, bao gồm các khoản cấp tin dụng hoặc vay hạn mức, bảo hiểm hoặc thẻ tín dụng (nếu áp dụng);
 • Để cung cấp cho Tổ chức/Cá nhân bán hàng các dịch vụ logistic phụ trợ để giảm thiểu rủi ro chuyển phát không thành công hoặc do khách hàng trả hàng; và
 • Để xúc tiến việc hoàn trả các sản phẩm cho Thành viên/Khách hàng (mà có thể được thực hiện thông qua đối tác vận chuyển của Xeuytin).

(b) Tiếp thị và quảng cáo

 • Để gửi đến khách hàng các tài liệu tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của Sàn Xeuytin hoặc của các người bán là bên thứ ba trên Nền Tảng hoặc dịch vụ có thể được cung cấp bởi các bên liên kết của chúng tôi tại từng thời điểm; và
 • Để giúp chúng tôi thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo. (c) Các vấn đề khác
 • Để hiểu hơn về các Tổ chức/Cá nhân bán hàng của Xeuytin; và
 • Để thực hiện các quy trình ra quyết định tự động phù hợp với bất kỳ mục đích nào ở trên mà sẽ được tiến hành tuân thủ với các nghĩa vụ của Xeuytin theo pháp luật hiện hành, bao gồm cả việc thông báo và xin được chấp thuận của người dùng về các vấn đề đó.

1.3. Đối với Đại lý thẩm định

Trường hợp Người dùng là Tổ chức/Cá nhân thẩm định xe cũ, dữ liệu cá nhân mà Xeuytin thu thập từ đối tượng Người dùng này hoặc từ các bên thứ ba có thể được sử dụng cho các mục đích khác như sau:

a. Cung cấp các Dịch vụ

 • Để phản hổi các thắc mắc, phản hồi, khiếu nại hoặc tranh chấp của Thành viên/Khách hàng, dù là trực tiếp hoặc thông qua các đại lý dịch vụ thứ ba của Xeuytin;
 • Để xác minh các tài liệu mà Thành viên/Khách hàng đã cung cấp cho Xeuytin nhằm hỗ trợ việc Người dùng tham gia cùng chúng tôi với tư cách là Tổ chức/Cá nhân thẩm định xe trên Nền tảng hoặc (các) nền tảng của các bên liên kết của chúng tôi, bao gồm việc thử nghiệm các công nghệ để làm cho việc tham gia nhanh chóng và hiệu quả hơn;
 • Để hiển thị tên, tên người dùng hoặc hồ sơ của Người dùng trên Nền Tảng;
 • Để hiện thị trên phiếu kết quả thẩm định giao cho khách hàng thẩm định xe và hiển thị trên Nền tảng Xeuytin hoặc nền thảng khác liên kết của chúng tôi.
 • Được sử dụng thông tin, kết quả thẩm định cho việc phân tích thị trường, nâng cao về hiệu quả hoạt động

b. Tiếp thị và quảng cáo

 • Để gửi đến khách hàng các tài liệu tiếp thị hoặc khuyến mại về các sản phẩm và dịch vụ của Xeuytin hoặc của các người bán là bên thứ ba trên Nền Tảng hoặc dịch vụ có thể được cung cấp bởi các bên liên kết của chúng tôi tại từng thời điểm; và
 • Để giúp chúng tôi thực hiện hoạt động tiếp thị và quảng cáo

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Xeuytin sử dụng thông tin Thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Thành viên và Sàn TMĐT Xeuytin;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản Thành viên của Thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với Thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Sàn TMĐT Xeuytin;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn TMĐT Xeuytin có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 • Sàn TMDT Xeuytin thực hiện việc chuyển và nhận thông tin của Thành viên với Bên thứ ba bao gồm: Các nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp, các Đối tác vận tải hay Đốit tác Tài chính của Xeuytin. Trong đó:

Xeuytin và nhà cung cấp dịch vụ hợp pháp, các Đối tác Tài chính của Xeuytin cam kết không bán, trao đổi hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của Thành viên cho bất kỳ một Bên thứ Ba nào không liên quan tới mục đích nêu trên. Sàn Xeuytin không chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm dù vô tình hay cố ý của Thành viên khi cung cấp thông tin của các cá nhân khác mà chưa được sự đồng ý của các cá nhân này dẫn đến khiếu kiện, khiếu nại tới Xeuytin. Thành viên đảm bảo sẽ sử dụng các biện pháp cần thiết để loại trừ trách nhiệm cho Xeuytin và Bên thứ ba hợp tác với Xeuytin đối với những khiếu kiện, khiếu nại này.

 • Phạm vi sử dụng thông tin được quy định chi tiết tại Chính sách bảo mật được công bố trên Sàn TMĐT Xeuytin.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

- Xeuytin sẽ chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng trong thời hạn, và Xeuytin hoặc được yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép, hoặc có liên quan đến các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập.
- Xeuytin sẽ ngừng việc lưu giữ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng bằng cách hủy bỏ dữ liệu cá nhân đó một cách an toàn, hoặc loại bỏ phương tiện mà dữ liệu có thể được liên kết với Thành viên/Khách hàng thông qua quy trình ẩn danh hóa, ngày khi có lý do hợp lý để cho rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho các mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Xeuytin có thể chia sẻ (hoặc cho phép chia sẻ) dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng với và/hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng  cho các bên thứ ba và/hoặc các bên liên kết của Xeuytin cho các mục đích nêu trên. Các bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Các bên cung cấp dịch vụ (ví dụ các đại lý, Tổ chức/Cá nhân bán hàng, nhà thầu và đối tác) trong các lĩnh vực như dịch vụ thanh toán, dịch vụ vận chuyển và giao nhận, tiếp thị, phân tích dữ liệu, nghiên cứu thị trường hoặc khách hàng, khảo sát, phương tiện truyền thông mạng xã hội, dịch vụ khách hàng, các dịch vụ cài đặt, dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ lưu trữ web;
 • Các bên cung cấp dịch vụ của các bên đó và các công ty liên quan của họ;
 • Những thông tin (tên, địa chỉ, số điện thoại và email,…) là công khai khi đăng tin để Người mua có thể liên hệ Người bán nên tất cả mọi người tham gia giao dịch đều có thể tiếp cận.
 • Các tòa án, các hội đồng, cơ quan thi hành pháp luật, các cơ quan chính phủ hay cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với Xeuytin; và
 • Các người dùng khác của Nền Tảng hoặc các Dịch vụ.

Khi tiết lộ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng cho bên thứ ba đó, Xeuytin nỗ lực để đảm bảo rằng các bên thứ ba và các bên liên kết của Xeuytin sẽ bảo đảm an toàn cho dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng khỏi các hành vi truy cập, thu thập, sử dụng, tiết lộ, xử lý trái phép hoặc các rủi ro tương tự và chỉ lưu giữ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng trong thời hạn cần thiết để đạt được các mục đích được đề cập ở trên.

Dịch vụ của bên thứ ba

Xeuytin có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng với các bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc các bên liên kết của Xeuytin (ví dụ: các bên cung cấp dịch vụ thanh toán) để các đơn vị này đề nghị cung cấp dịch vụ cho Thành viên/Khách hàng kết hợp với việc các Thành viên/Khách hàng sử dụng Nền Tảng hoặc các Dịch vụ của Xeutin. Việc Thành viên/Khách hàng đồng ý và sử dụng các dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc của các bên liên kết của Xeuytin sẽ tuân thủ các điều khoản và điều kiện được đồng ý giữa Thành viên/Khách hàng và bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi. Một khi Thành viên/Khách hàng đồng ý việc cung cấp dịch vụ của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của chúng tôi, việc thu thâp, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao và xử lý dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng (bao gồm dữ liệu cá nhân của Thành viên/Khách hàng và bất kỳ dữ liệu nào được Xeuytin tiết lộ cho bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết) sẽ tuân theo chính sách bảo mật hiện hành của bên cung cấp dịch vụ thứ ba hoặc bên liên kết của Xeuytin, cũng là người kiểm soát dữ liệu cá nhân đó. Thành viên/Khách hàng đồng ý rằng mọi thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc bạn chấp thuận hoặc sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba hoặc bên liên kết của Xeuytin sẽ được gửi trực tiếp đến bên có tên trong chính sách bảo mật hiện hành.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

 • Công ty TNHH Bibum Việt Nam
 • Địa chỉ: Tổ 1, phường Trưng Nhị, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 0942.03.28.28        
 • Email: xeuytin.vn@gmail.com.vn

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân trong 24 tiếng sau khi nhập dữ liệu tài khoản hoặc yêu cầu Xeuytin thực hiện việc này bằng cách gửi theo mail đã đăng ký tài khoản vào email xeuytin.vn@gmail.com với tiêu đề “Yêu cầu hủy dữ liệu tài khoản”. Xeuytin sẽ xác thực thêm một số thông tin trước khi xóa dữ liệu tài khoản.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT Xeuytin. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Xeuytin sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
 • Địa chỉ tiếp nhận thông tin khiếu nại: xeuytin.vn@gmail.com

7. Cam kết bảo mật thông tin người sử dụng

 • Thông tin cá nhân của Thành viên trên Sàn Xeuytin được Sàn Xeuytin cam kết bảo mật tuyệt đối theo Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Sàn Xeuytin. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người sử dụng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ người sử dụng hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định của phát luật.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Thành viên, Sàn Xeuytin sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Sàn Xeuytin.
 • Ban quản lý Sàn Xeuytin yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là Thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Sàn Xeuytin không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách yêu cầu Sàn Xeuytin thực hiện việc này.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng.

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Sàn giao dịch Xeuytin. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Xeuytin sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin thông qua Email: xeuytin.vn@gmail.com hoặc Điện thoại: 0942.03.28.28 (8:00 - 17:00).
Khi có khiếu nại của Thành viên, bộ phận hỗ trợ khách hàng ghi nhận và xử lý như sau:
Trong trường hợp thông tin Thành viên (Người mua và Người bán) bị sử dụng sai mục đích bởi các Thành viên tham gia, việc sử dụng này có liên quan đến các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản,... Sàn Xeuytin khuyến nghị Thành viên trình báo ngay với Ban quản trị Sàn TMĐT Xeuytin để có biện pháp hỗ trợ xử lý. Trong những trường hợp cần đến sự trợ giúp của các cơ quan chức năng, Xeuytin sẽ phối hợp sớm nhất hỗ trợ thành viên.

Bản Chính Sách Bảo Mật này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022

Ngày cập nhật: 01/01/2023